Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen virallinen nimi on Pirkanmaan Ekonomit ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund-SEFE ry:n jäsen.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Tampereella ja sen ympäristössä toimivien jäsentensä yhdyssiteenä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa itselleen tai jäsenilleen voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, koulutus-, julkaisu- ja virkistystoimintaa jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa varainkeräystoimintaa ja järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksen alaisuudessa voi toimia rekisteröimättömiä kerhoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus vahvistaa. Kerhoja voidaan perustaa esim. alueellisen, ammatillisen tai harrastustoiminnan edistämiseen.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi suomalaisessa yliopistossa alemman tai ylemmän kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneen henkilön sekä henkilön, joka on suorittanut muun vastaavanlaisen kauppatieteellisen tutkinnon, jonka Suomen Ekonomiliiton liittohallitus on hyväksynyt jäsenyyteen oikeuttavaksi.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous valita hallituksen esityksestä henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää kahta kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun varsinaisille jäsenille ja kunniajäsenille, kummallekin jäsenryhmälle erikseen.

Yhdistys pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa ja lisäksi varsinaisista jäsenistä luetteloa ylläpidetään Suomen Ekonomiliiton jäsenluettelon osana.

4 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Yhdistyslain 14 §:n mukaisesti hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Yhdistyksen hallinto

5.1 Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vähintään viisi, mutta enintään yhdeksän muuta jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Pirkanmaan Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että 1/3 tai lähinnä 1/3 heistä on vuosittain erovuorossa. Eroava hallituksen jäsen voidaan valita välittömästi uudelleen hallituksen jäseneksi enintään kerran. Hallituksen jäsenen toimikausia voi olla peräkkäin enintään kaksi.

Syyskokous valitsee puheenjohtajan, jonka tulee saada vähintään puolet kokouksessa annetuista äänistä. Syyskokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle enemmistövaalitapaa noudattaen. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Mikäli puheenjohtaja tai hallituksen jäsen pyytää eron tai on pysyvästi estynyt osallistumaan hallituksen työhön, voidaan hänen tilalleen valita seuraavassa yhdistyksen kokouksessa uusi henkilö eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Myös kaksi muuta hallituksen jäsentä voi halutessaan pyytää puheenjohtajalta hallituksen kokousta koolle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua sen alaisuudessa toimivien rekisteröimättömien kerhojen ja Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden edustajat sekä muun asiantuntijan hallituksen kokoukseen. Edustajilla ja asiantuntijoilla on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5.2 Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä toimia sen puolesta kaikissa niissä asioissa, joita ei ole näissä säännöissä tai yhdistyslaissa määritelty yhdistyksen kokouksen tehtäväksi.

Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

5.3 Yhdistyksen tilintarkastajat

Yhdistyksen syyskokous valitsee seuraavaksi tilivuodeksi 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa.

6 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tulee välittömästi sen valmistumisen jälkeen antaa tilintarkastajalle, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on annettu tarkastettavaksi, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen on pidettävä ylimääräinen kokous, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa
– esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös
– esitetään tilintarkastuskertomus
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– käsitellään muut asiat, ellei yhdistyslain 24 §:stä muuta johdu

Syyskokouksessa:
– vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle.
– vahvistetaan jäsenmaksut eri jäsenryhmille
– valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 5 §:n edellyttämällä tavalla
– valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle
– käsitellään muut asiat, ellei yhdistyslain 24 §:stä muuta johdu

8 § Kokouskutsu ja tiedonannot jäsenille

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kaikille jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen postitettavalla kirjeellä, sähköisellä viestillä tai jäsenlehti-ilmoituksella vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

9 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai muun hallituksen määräämän nimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

10 § Jäsenten äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla jäsenillä ja kullakin jäsenellä on yksi ääni.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vain, mikäli sääntömuutosehdotus on saanut kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi viikkoa, vähintään kolmen neljäsosan kokouksessa annetuista äänistä.

Sääntöjen muutos on annettava Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund -SEFE ry:n hallitukselle hyväksyttäväksi.

12 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys voidaan purkaa vain, mikäli purkamisehdotus on saanut kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joten välinen aika on vähintään kaksi viikkoa, vähintään kolmen neljäsosan kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund-SEFE ry:lle tai mikäli mainittu yhdistys on purkautunut, kauppatieteellisen alan koulutusta tai tutkimusta edistävään tarkoitukseen purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla.

13 §

Muuten seurattakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.